BRANISTEA

Comuna cu traditie in olarit

Pagina oficiala a primariei Branistea, judetul Galati

Notificare privind protectia datelor cu caracter personal

Primăria comunei Braniștea , cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr.58,județul Galați , colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.

Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale. 

1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

2. Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind: 

1. educaţia; 

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

3. sănătatea; 

4. cultura; 

5. tineretul;

6. sportul; 

7. ordinea publică; 

8. situaţiile de urgenţă; 

9. protecţia şi refacerea mediului; 

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

11. dezvoltarea urbană; 

12. evidenţa persoanelor; 

13. podurile şi drumurile publice; 

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

16. activităţile de administraţie social-comunitară; 

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

19. alte servicii publice stabilite prin lege; o Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,

o Colectare debite/ recuperare creanțe, 

o Emitere autorizații/ licențe, 

o Resurse umane; 

o Fond funciar; 

o Asistență sociala 

o Registrul agricol 

o Gestiunea economico-financiară și administrativă; 

o Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Braniștea; 

o Vânzarea, concesionarea, darea în folosință ,comodatul, sponsorizarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Braniștea; 

o Stare civilă, o Urbanism și amenajarea teritoriului; 

o Registrul electoral- evidență electorală, 

o Arhiva; 

o Secretar 

o Asistență juridică 

o Achiziții publice 

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

c. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; 

d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; 

e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :  Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale; 

Păstrarea datelor cu caracter personal : Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus. 

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale: În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

• Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15); 

• Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16) 

• Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17) 

• Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18) 

• Dreptul la portabilitatea datelor (art.20) 

• Dreptul la opoziţie (art.21) 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă. Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Primăria comunei Braniștea vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul instituţiei, www.primaria_branistea.ro – secțiunea Protecția Datelor.

Proiecte in derulare

Grupul de actiune locala "Lunca Joasa a Siretului" - program LEADER

Declaratie privind aderarea la principiile SNA

Retea distributie gaze naturale

Sala de sport pentru scoala gimnaziala Branistea

Modernizare parc - satul Vasile Alecsandri

Constructie camin cultural - satul Traian

Proiecte finalizate

Sediu Primarie

Retea alimentare si distributie apa potabila

Reabilitarea drumului principal din comuna Branistea

Galerie foto